Eiko Hattori

Up to the sky

Silicone glue
Installation

2017